Manifesto 18S

Posted on 20 septiembre, 2011 por

8Dende o Movemento 15M Pontevedra queremos agradecer profundamente a participación na Manifestación que, con toda normalidade e sen incidentes, percorreu as rúas da nosa cidade o pasado domingo día 18.

Os acontecementos que se están producindo, especialmente en materia de Educación e Sanidade, obrígannos a manter a nosa presencia na rúa reclamando a atención da clase política e da sociedade en xeral.

Por iso queremos compartir con todos o manifesto que se leu ao término da manifestación para que quede constancia das demandas e esixencias que dende o 15M Pontevedra se veñen reclamando.

MANIFESTO EN GALEGO:

Hoxe, coma noutras cidades españolas, @s cidadáns/as pontevedreses/esas dámonos cita ante o Monumento aos heroes de Ponte Sampaio, nesta nova convocatoria de manifestación en defensa dos Servizos Públicos baixo o lema :

DEFENDE O PÚBLICO : É TEU.

O concepto moderno de Servizos Públicos, engloba o conxunto de prestacións que o Estado xestiona, a través das administracións públicas, coa finalidade de garantir a cobertura das necesidades da comunidade, ás que como seres humanos e cidadáns temos dereito, tal e como expresa a Constitución e a Declaración Universal de Dereitos Humanos.

Nos últimos anos, as feroces embestidas das grandes corporacións que, xunto cos mercados financieiros seguen a estratexia global do capitalismo neoliberal, teñen coma obxetivo a progresiva explotación económica do sector público.

A privatización dos servizos sociais, supoñen sinxelamente, abrir aínda máis o mercado, no que @s usuarios, @s alumn@s e os seus pais e nais ou os pacientes, convertirémonos en clientes e os nosos dereitos básicos transfórmanse en productos que, como tal, someteranse á salvaxe especulación do capitalismo.

Deste xeito, todo aquelo que rodea o noso día a día, pasa a formar parte do perfecto engranaxe mercantilista no que vivimos, ao tempo que os nosos dereitos veranse abocados a medirse en termos de competitividade, mínimo coste e máxima rendibilidade empresarial, como consecuencia da búsquedade do maior beneficio posible para accionistas e inversores.

Todo isto non derivará unicamente no ámbito dos Servizos Sociais coma a Sanidade e a Educación; tamén afectará á atención aos maiores e aos desempregados, ás persoas en risco de exclusión social, á integración cultural e de valores universais, á xustiza, etc.

Estamos ante un proceso de deterioro e privatización que non ten cores políticas, está sendo levado a cabo, por acción ou omisión, coa compracencia da maioría do arco parlamentario, ademais do incondicional apoio de organizacións e dos principais sindicatos.

SANIDADE

Actualmente, os recortes sociais na sociedade occidental están a provocar un incremento das desigualdades e un empeoramento das condicións de vida, que se traducen nun deterioro de tódolos indicadores de benestar social.

Os sistemas sanitarios públicos, froito das loitas obreras do século XX, teñen un marcado compoñente curativo, xa que o seu principal obxetivo é o tratamento das enfermidades d@s traballador@s para reincorporalos canto antes ao seu posto de traballo.

No contexto actual, cunha parte cada vez maior da poboación en paro estructural, a patronal non necesita un sistema sanitario público, de cobertura universal e gratuito  no momento do seu uso. Iso explica o proceso de desmantelamento, privatización e recortes que estamos a sufrir.

No estado español, a privatización é posible grazas á Lei 15/97 aprobada cos votos do PP, PSOE, PNV, CIU e CC, e permite a entrada das empresas privadas na xestión e explotación dos centros sanitarios e socio-sanitarios. Previamente estenderon a falsa idea de que o sistema é “insostible” mentras preparan un novo imposto, esta vez “á enfermidade”, mediante o pago de taxas ou copagos/repagos no momento da utilización dos servizos ou excluindo certas prestacións sanitarias para que, quen poida pagalas, contrate pólizas de seguros privados.

Na nosa cidade, o sistema de financiación público-privado dos hospitais e centros de saúde que pretende introducir en Galicia o Goberno Autonómico supón un risco real de privatización. A entrada de capital privado na xestión de infraestructuras sanitarias implica un deterioro da sanidade pública, pois deixa aos hospitais e centros de saúde en mans de empresas constructoras, de bancos e de aseguradoras multinacionais sanitarias.

O afán privatizador tropezou coa ampliación do hospital de Montecelo cun custo estimado de 99 millóns de euros  a través dunha Sociedade Pública de Inversión. Por iso, desechouse esa sinxela ampliación e pasouse ó modelo público-privado, cun costo de 250 millóns de euros de execucción da obra  e un canon mínimo de 40 millóns de euros anuais durante un período non menor a 20 anos, aumentando espectacularmente o pago para @s cidad@ns e os beneficios para as empresas privadas encargadas da xestión.

Na vecina cidade de Marín elimínase a ambulancia do 061 das 8 da noite ás 8 da mañán para reducir gastos, a pesar do risco para a saúde d@s marinens@s nun servizo que atendeu 2.350 urxencias en 2010.

Todo elo xoga en contra da nosa saúde pois supón unha importante pérdida da calidade na atención sanitaria.

 

EDUCACIÓN

Todo sistema democrático que se precie  ha de protexer e priorizar o papel fundamental da Educación Pública, xa que é a de TODOS E TODAS, a única que garantiza unha educación en igualdade e permanece aberta á diversidade constitutiva de toda sociedade.

Unha escola do coñecemento libre e crítico, baseada no saber científico e humanista como fin en sí mesmo, aposta polo pleno desenvolvemento das capacidades do ser humano e as súas posibilidades de mellora como conxunto.

A Educación Pública está sendo atacada na nosa Comunidade pola administración autonómica, coa complicidade do Goberno central. O ataque é claro, se lle afoga económicamente e se desprestixia  socialmente.

Con argumentos falaces sobre a crise, pretenden convertir a ensinanza pública, conquistada co esforzo dos nosos maiores, nun nicho de negocio. Este proceso de privatización supón polo tanto un expolio dos bens do pobo, introduce o factor do beneficio económico na cobertura dos dereitos máis fundamentais, e crea unha dobre rede de atención que fragmenta e segrega á cidadanía en función dos seus ingresos e/ou crenzas.

Ao mesmo tempo impulsa a competitividade desleal dos centros polos recursos e a precarización laboral e salarial dos traballadores.

En Galicia, a Consellería de Educación introduciu un auténtico rosario de medidas que atentan gravemente contra a Educación Pública e contra o dereito das familias traballadoras a que os seus fillos reciban unha Educación pública, gratuíta e de calidade, como son : a eliminación da gratuidade dos libros de texto, o recorte nos comedores escolares, a conversión de IES a centros integrados de FP, o incremento do horario lectivo do profesorado á vez que se reduce o número de docentes, a desaparición do dereito de xubilación anticipada, o peche de ciclos formativos en áreas rurais ou a supresión de escolas unitarias, suporá, como pouco, a reducción do profesorado especialista para atender ao alumnado con necesidades educativas especiais, o incremento do profesorado que teña que impartir materias que non son da súa especialidade, a consecuente masificación das aulas, a agrupación na mesma aula de alumnos de diferentes niveis educativos e o impedimento de agrupamentos flexibles.

Estamos ante un goberno da Xunta que non repara en desmantelar á Ensinanza Pública e atácaa sen miramentos, pois os empresarios da educación privada-concertada, seguen recibindo cuantiosas cantidades de diñeiro procedentes das arcas públicas.

Por todo elo, o Movemento Cidadán 15-M Pontevedra e as organizacións e sindicatos que suscriben este manifesto : Plataforma SOS Sanidade Pública, CNT,CUT, CGT, esiximos :

 • STOP Privatizacións : Derogación da Lei 15/97 que abre a porta á xestión privada dos centros de saúde, así como tódalas normas autonómicas que a desenvolven. Volta a mans públicas dos centros privatizados.
 • Supresión paulatina dos concertos educativos e sanitarios, aumentando paralelamente as plantillas e os centros públicos, para garantir a cobertura de toda a demanda dende o ámbito público.
 • Non á venda do patrimonio sanitario da S.S.
 • Non á cesión do chan público ás empresas privadas.
 • Non ó Copago/Repago, en Sanidade, Educación ou Xustiza.
 • Non á desgravación fiscal, nin dos seguros privados sanitarios, nin da ensinanza privada ou concertada.
 • Incremento do gasto sanitario público ata igualalo coa media de gasto da Unión Europea.
 • Non aos recortes en Educación no curso 2011/2012. Non ás contratas e subcontratas en Educación. Fora os bancos da Educación Pública. Non aos máis de 1800 despidos de profesores da ESO.
 • Non á implantación do espacio europeo de educación superior, eliminación das becas-préstamo, así como de tódalas reformas contidas na Estratexia Universidade 2015.
 • Por un Pacto que exclúa o ánimo de lucro en tódolos Servizos Públicos.
 • Non a topes constitucionais no gasto social público.
 • Esiximos o estricto cumprimento por parte do Estado das súas inherentes obligacións na prestación dos Servizos Sociais básicos.

A nosa Saúde, a nosa Educación, os nosos Servizos Públicos non son un gasto se non unha inversión e un dereito. Non nos enganades co pretexto da crise, o que queredes é o voso beneficio a costa dos cidadáns.

¡¡¡NON Á PRECARIZACIÓN DA SANIDADE, A EDUCACIÓN E DO RESTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS!!!

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NON AOS RECORTES SOCIAIS!!!!!!!!!!

 

MANIFIESTO EN CASTELLANO:

Hoy, como en otras ciudades españolas, los ciudadanos pontevedreses nos damos cita ante el Monumento a los héroes de Ponte Sampaio, en esta nueva convocatoria de manifestación en defensa de los Servicios Públicos bajo el lema:

DEFIENDE LO PÚBLICO: ES TUYO.

El concepto moderno de Servicios Públicos, engloba el conjunto de prestaciones que el Estado gestiona, a través de las administraciones públicas, con la finalidad de garantizar la cobertura de las necesidades de la comunidad, a las que como seres humanos y ciudadanos tenemos derecho, tal y como expresa la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En los últimos años, las feroces embestidas de las grandes corporaciones que, junto con los mercados financieros siguen la estrategia global del capitalismo neoliberal, tienen como objetivo la progresiva explotación económica del sector público.

La privatización de los servicios sociales, supone sencillamente, abrir aún más el mercado, en el que los usuarios, los alumnos y sus padres o los pacientes, nos convertimos en clientes y nuestros derechos básicos se transforman en productos que, como tal, acabarán por verse sometidos a la salvaje especulación del capitalismo.

De este modo, todo aquello que rodea nuestro día a día, pasa a formar parte del perfecto engranaje mercantilista en el que vivimos, al tiempo que nuestros derechos se verán abocados a medirse en términos de competitividad, mínimo coste y máxima rentabilidad empresarial, como consecuencia de la búsqueda del mayor beneficio posible para accionistas e inversores.

Todo esto no derivará únicamente en el ámbito de los Servicios Sociales como la Sanidad y la Educación; también afectará a la atención a los mayores y a los desempleados, a las personas en riesgo de exclusión social, a la integración, cultural y de valores universales, a la justicia, etc.

Estamos ante un proceso de deterioro y privatización que no tiene colores políticos, está siendo llevado a cabo, por acción u omisión, con la complacencia de la mayoría del arco parlamentario, además del incondicional apoyo de organizaciones y de los principales sindicatos.

SANIDAD:

Actualmente, los recortes sociales en la sociedad occidental, están provocando un incremento de las desigualdades y un empeoramiento de las condiciones de vida, que se traducen en un deterioro de todos los indicadores de bienestar social.

Los sistemas sanitarios públicos, fruto de  las luchas obreras del siglo XX, tienen un marcado componente curativo, ya que su principal objetivo es el tratamiento de las enfermedades de los trabajadores para reincorporarles cuanto antes al puesto de trabajo. En el contexto actual, con una parte cada vez mayor de la población en paro estructural, la patronal no necesita un sistema sanitario público, de cobertura universal y gratuito en el momento del uso. Eso explica el proceso de desmantelamiento, privatización y recortes que estamos sufriendo.

En el estado español, la privatización es posible gracias a la Ley 15/97, aprobada con los votos de PP, PSOE, PNV, CiU y CC, permite la entrada de las empresas privadas en la gestión y explotación de los centros sanitarios y socio-sanitarios. Previamente han extendido la falsa idea de que el sistema es “insostenible” mientras preparan un nuevo impuesto, esta vez “a la enfermedad”, mediante el pago de tasas o copagos/repagos en el momento de la utilización de los servicios o, excluyendo ciertas prestaciones sanitarias para que, quien pueda pagarlas, contrate pólizas de seguros privados.

En nuestra ciudad, el sistema de financiación público-privada de los hospitales y centros de salud que pretende introducir en Galicia el Gobierno autonómico supone un riesgo real de privatización. La entrada de capital privado en la gestión de infraestructuras sanitarias implica un deterioro de la sanidad pública, pues deja a los hospitales y centros de salud en manos de empresas constructoras, de bancos y de aseguradoras multinacionales sanitarias. 

El afán privatizador tropezó con la ampliación del Hospital de Montecelo con un coste estimado de 99 millones de euros a través de una Sociedad Pública de Inversión. Por ello, se desechó esa sencilla ampliación y se pasó al modelo público privado, con un costo de 250 millones de euros de ejecución de la obra y un canon mínimo de 40 millones de euros anuales durante un período no menor a 20 años, aumentando espectacularmente el costo para los ciudadanos y los beneficios para las empresas privadas encargadas de la gestión.

En la vecina ciudad de Marín se elimina la ambulancia del 061 de las 8 de la noche a las 8 de la mañana para reducir gastos, a pesar del riesgo para la salud de los marinenses en un servicio que atendió  2.350 urgencias en 2010.

Todo ello juega en contra de nuestra salud pues supone una importante pérdida de la calidad en la atención sanitaria.

EDUCACIÓN:

Todo sistema democrático que se precie ha de proteger y priorizar el papel fundamental de la Educación Pública, ya que es la de TODOS y TODAS, la única que garantiza una educación en igualdad y permanece abierta a la diversidad constitutiva de toda sociedad.

Una escuela del conocimiento libre y crítico, basada en el saber científico y humanista como fin en sí mismo, que apuesta por el pleno desarrollo de las capacidades del ser humano y sus posibilidades de mejora como conjunto.

La Educación Pública está siendo atacada en nuestra Comunidad por la administración autonómica, con la complicidad de la administración central. El ataque es claro, se la ahoga económicamente y se la desprestigia socialmente.

Con argumentos falaces sobre la crisis, pretenden convertir la enseñanza pública, conquistada con el esfuerzo de nuestros mayores, en un nicho de negocio. Este proceso de privatización supone por tanto un expolio de los bienes del pueblo, introduce el factor del beneficio económico en la cobertura de los derechos más fundamentales, y crea una doble red de atención que fragmenta y segrega a la ciudadanía en función de sus ingresos y/o creencias. Al mismo tiempo impulsa la competitividad desleal de los centros por los recursos, y la precarización laboral y salarial de los trabajadores.

En Galicia, la Consellería de Educación ha introducido un auténtico rosario de medidas que atentan gravemente contra la educación pública y contra el derecho de las familias trabajadoras a que sus hijos reciban una educación pública, gratuita y de calidad: la eliminación de la gratuidad de los libros de texto, el recorte en los comedores escolares, la conversión de IES a centros integrados de FP, el incremento del horario lectivo del profesorado a la vez que se reduce el número de docentes, la desaparición del derecho de jubilación anticipada, el cierre de ciclos formativos en áreas rurales o la supresión de escuelas unitarias, supondrá, como poco, la reducción del profesorado especialista para atender a alumnado con necesidades educativas especiales, el incremento del profesorado que tenga que impartir materias que non son de su especialidad, la consecuente masificación de las aulas, la agrupación en  el mismo aula de alumnos de diferentes niveles educativos y el impedimento de agrupamientos flexibles.

Estamos ante un gobierno de la Xunta que no repara en desmantelar a la enseñanza pública y la ataca sin miramiento, pues los empresarios de la educación privada-concertada, siguen recibiendo cuantiosas cantidades de dinero procedentes de las arcas públicas.

Por todo ello, el movimiento ciudadano 15M –Pontevedra y las organizaciones y sindicatos que suscriben este manifiesto: Plataforma SOS Sanidade Pública y los sindicatos CNT, CUT y CGT, exigimos:

 • STOP Privatización: Derogación de la ley 15/97 que abre la puerta a la gestión privada de los centros de salud, así como todas las normas autonómicas que la desarrollan. Vuelta a manos públicas de los centros privatizados.
 • Supresión paulatina de los conciertos educativos y sanitarios, aumentando paralelamente las plantillas y los centros públicos, para garantizar la cobertura de toda la demanda desde el ámbito público.
 • No a la venta del patrimonio sanitario de  la SS.
 • No a la  cesión de suelo público a las empresas privadas.
 • No al Copago/Repago, en sanidad, educación, o justicia.
 • No a la desgravación fiscal, ni de los seguros privados sanitarios, ni de la enseñanza privada o concertada.
 • Incremento del gasto sanitario público hasta igualarlo con la media de gasto de la unión Europea.
 • No a los recortes en educación en el curso 2011/2012. No a las contratas y subcontratas en educación. Fuera los bancos de la educación pública. No a los más de 1800 despedidos de profesores de la ESO.
 • No a la implantación del espacio europeo de educación superior, eliminación de las becas-préstamo, así como de todas las reformas contenidas en la Estrategia Universidad 2015.
 • Por un Pacto que excluya el ánimo de lucro en todos los servicios públicos.
 • No a topes constitucionales en el gasto social público.
 • Exijimos el estricto cumplimiento por parte del Estado de sus inherentes obligaciones en la prestación de los Servicios Sociales básicos.

Nuestra salud, nuestra educación, nuestros servicios públicos no son un gasto sino una inversión y un derecho. No nos engañáis con el pretexto de la crisis, lo que queréis es vuestro beneficio a costa de los ciudadanos.

NO A LA PRECARIZACIÓN DE LA SANIDAD, LA EDUCACIÓN y DEL RESTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

¡¡¡¡¡¡¡ NO A LOS RECORTES SOCIALES!!!!!!!!!

 

Anuncios
Posted in: Blog